Klubbens historie frem til 1997

Vadsø Filatelistklubb

Innledning
Den første antydning til en gryende interesse for å starte en klubb for filatelister i Vadsø, er å lese i noe korrespondanse mellom Borgmund Bang ( i dag bosatt i Alta og aktivt med i klubben der ) og Roar Tennås fra Vadsø og Arne Bergan i Harstad. Den samme Bergan har sannsynligvis hatt kontakt med Kjell Johnsen. Denne korrespondansen finnes det to kopier av, og som klubben har i hende, de er datert hhv. 21.10 og 27.11.1972. Av korrespondanse går det fram at disse personeneer medlemmer i andre klubber. likeså kommer det fram at et visst antall navngitte mannspersoner fra Vadsø er direkteabonnenter av Norsk Filatelistisk Tidsskrift. Disse personene skal det senere vise seg, blir stammen i dannelsen av det som blir Vadsø Filatelistklubb.

Dannelsen av klubben
I klubbens arkiver finnes ingen skriftlig innkalling til det første møte, men i følge møteprotokollen, ble det avholdt konstituerende møte på Vadsø Hotel den 24.1.1973. Siden det er Kjell Johnsen som har åpnet møtet med en innledning, er det nærliggende å tro at han er en av initiativtakerne til dette møtet. Det går fram av protokollen at det er et 3-mannsutvalg med assistanse av Arne Bergan, som har dratt det hele i gang.

Den første sakslista så slik ut:
1. Innledning ved Kjell Johnsen, konstituering
2. Stiftelse av filatelistklubb
3. Klubbens navn
4. Eventuell tilslutning til forbundet
5. Valg av styre
6. Fullmakter
7. Kaffe, loddsalg m.v.

Det ble under punkt 3 besluttet at klubbens navn skal være: " Vadsø Filatelistklubb ". Forslaget kom fra Jan Erik Brandt. Under sak 4 ble det etter forslag fra Harald Riesto besluttet at klubben skal være tilsluttet forbundet. Kontigenten ble på klubbens førstye møte, etter forslag fra Tor A. Bjørnsund satt til kroner 40 pr år. Da møtet startet var det 14 stykker til stede. Den 15. kom under sak 2, og disse historiske personene som alle tegnet medlemskap var: Kjell Jonsen, Per Erik Olsen, Harald Riesto, Sigurd B. Næss, Ragnar Wassvik, Roar Tennås, Jan Langeland, Jan Erik Brandt, Borgmund Bang, Tor Kristoffersen, Lars Aresvik, Andreas Vaage, Jon Erik Tegler, Tor A. Bjørnsund og Per Arne Elde.

Av disse er i dag Roar Tennås fortsatt aktiv i klubben, mens Jan Erik Brandt, Borgmund Bang og Ragnar Wassvik fortsatt er medlemmer. På dette møtet den 24.1.1973 ble det som følge av at klubben ble dannet, også valgt et styre. Klubbens første styre haddefølgende sammensetning:
Formann  Kjell Johnsen
Nestformann  Roar Tennås
Styremedlemmer  Sigurd B. Næss og Borgmund Bang
Revisor  Lars Aresvik
Varamann  Harald Riesto
Dermed var den første filatelistklubben i Finnmark stiftet....

Møtevirksomheten
Fra starten av var møtevirksomheten i klubben jevnt over god. Det første året ble det avholdt 8 medlemsmøter og 6 styremøter. Det ble relativt tidlig dannet et mønster i avviklingen, med årsmøte i månedsskifte februar/mars og mars måned. Likeså ble julemøtene tidlig en tradisjon, selv om Inge Freds finnebiff først så dagens lys søndag den 15.12.1985.

Interessen var relativt stor de første årene, men oppslutningen på medlemsmøtene har etter hvert blitt svært varierende. Det er registrert medlemsmøter hvor 5 stykker har vært til stede, og julemøte i 1974 og 1991 med 16 deltakere.Fra 1993 har det jevnt over vært bra oppslutning med 10-12 deltakere på de fleste møtene.

Det har stort sett vært avviklet styremøter jevnlig, gjerne en ukes tid i forkant av medlemsmøtene. De siste årene har likevel antall styremøter blitt færre, og heller behandlet større saker etter forarbeid i medlemsmøter

Innholdet i møtene har stort sett vært det samme gjennom hele perioden. På det første møtet i 1973 ble det solgt lodd til kr.2,- pr.stk. Det gjør klubben fortsatt. Det er ikke dermed sagt er vi er utpreget konservativ.

Ellers går det på overkommelige auksjoner og hyggelig samvær. Møtefrekvensen er ca 4 møter om høsten og 3 møter på vinter/vår.

Omsetningen på auksjonene ligger på mellom 1.000 kr. og 2.500 kr., gjerne litt høyere på julemøtene da det er flere objekter, og kanskje noen flere godbiter.

Av innholdet ellers på medlemsmøtene kan nevnes foredrag og filmer med forskjellig filatelistisk tema.

Av møteprotokollene fremgår det at aktiviteten var stor på 70- og 80 tallet, både med henblikk på det å skaffe objekter, og få solgt disse til medlemmene. I et møtereferat går det fram at under auksjonen i april 1979 var det en omsetning på ca 9.000 kroner.

På julemøtet 1983 hadde klubben for første gang besøk av medlemmer fra Sør-Varanger Frimerkeklubb. Fra Vardø har vi fra tid til annen hatt besøk av enkeltmedlemmer. For øvrig har medlemmer fra klubben deltatt på fellesmøter forskjellige steder i Finnmark, og søndag den 24.april 1994 avviklet vår klubb fellesmøte for klubbene i Øst-Finnmark. På det møte var vi 20 stykker, hvor opplegget var tradisjonellt med auksjon, loddsalg og sosialt samvær.

Økonomi og aktiviteter
Det å starte opp klubben helt fra bunnen av må ha vært en enorm utfordring. Til det første møtet hadde Arne Bergan sendt noen objekter som ble loddet ut, og de første pengene kom inn i kassen.

Det skjedde ganske mye på kort tid i oppstarten. Klubben fikk gaver, medlemmene selv hadde endel objekter og det ble raskt besluttet at klubben skulle annonsere etter utvalgshefter.Siden klubben på den tiden ikke selv hadde objekter til auksjoner bidro medlemmene selv i stor grad med objekter. Det første året var også bytteaktiviteten stor.

Etter å han mottatt kr. 1.000,- fra "Posthornfondet" høsten 1973, startet klubben jakten på objekter gjennom auksjoner

Lotter
Takket være innkjøp av lotter på 70 og 80 tallet har klubben hatt en god og sunn økonomi. Av større innkjøp kan nevnes at i september 1975 ble det kjøpt inn en lot fra Postiljonen for kr. 3.100,-, i desember 1976 ble det også kjøpt inn en lot fra Postiljonen, denne gangen på kr. 7.000,-

Det er ført i protokollen at det er kjøpt inn en lot fra Skandia, sannsynligvis i mars/april 1976.

Fra Postiljonen ble det høsten 1978 kjøp inn en lot til kr. 17.000,-. i 1983 ble det kjøpt inn 2 lotter. Først i mai måned en norgessamling fra Danmark til kr. 8.000, og i august en mindre lot med massevare fra R. Hay. Denne lotten besto for det meste av frimerker med Finnmarkstempler.I tillegg til disse ble det kjøpt inn endel mindre lotter, bl.a fra Harstad, auksjonsfirmaet Globalia og en samling fra Å.Gravem.

Høsten 1987 ble det kjøpt inn en mellomstor lot fra Globalia.

For å kunne finansiere slike innkjøp ble det tatt opp lån, men etterspørselen var stor blant medlemmene, så likviditeten i klubben var meget bra.

Innkjøpet av disse lottene har vært svært viktig for klubbens aktiviteter. De har bidratt til en høy akusjonsaktivitet, og sørget for at medlemmene har kunne skaffe seg objekter av høy kvalitet relativt rimelig. Ennå idag går objekter fra innkjøpet i 1983 under hammeren på medlemsmøtene.

Jubileumskonvolutter
Selv om klubben var fersk, ble det allerede på styremøte den 24.10.1973 tatt opp hvorvidt klubben skulle gi ut en "Førstedagskonvolutt" i forbindelse med åpningen av Vadsø lufthavn den 1.8.1974.

Det skulle vise seg at det ble mange kverner man skulle gjennom før produktet lå ferdig på bordet. Det ble mange henvendelser til Widerøe, og det praktiske med trykkingen av konvoluttene var heller ikke problemfritt. Det virket også som om det var mange som skulle sko seg på tiltaket. Nåvel, alt kom i boks, og postkontoret holdt av i overkant av 4.000 stk. NK 537 til frankering av konvoluttene. Opplaget på konvolutter var 3.700 stykker stemplet med særstempel (Tegler 1946 )

Allerede mens flyplassåpningen foregikk i Vadsø, begynte klubben å planlegge neste konvolutt, nærmere bestemt "Prosjekt -76", som var en 50 års markering av Amundsens polflyning.Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å ta seg av dette arbeidet. Det synes som om formalitetene gikk bedre denne gangen, men aktiviteten i arbeidsgruppen var heller laber. Det måtte purres på, og tiltaket kom i havn denne gangen også. Også disse konvoluttene fikk sitt særstempel den 6.5.1976(T1984)

I januar 1983 ble det først tatt opp om klubben skulle gi ut konvolutter i forbindelse med Vadsø bys 150 års jubileum den 22.7.samme år. Øving gjør mester, og den virkersom som forberedelser og planlegging krever, gikk smertefritt denne gangen.Det ble solgt 1.500 konvolutter med særstempel (T1985), noe som ga et overskudd på 6.300 kroner.

Ny Amundsenmarkering den 6.mai 1986. Det ble laget 3.000 konvolutter med særstempel (T1986). det ble under markeringen solgt i overkant av 1.500 konvolutter. De resterende konvoluttene er senere blitt brukt som objekter i forskjellige sammenhenger.

Det som ikke er nevnt
* Det er vel ingen overdrivelse å si at stempler fra Finnmark er blitt mer dominerende i klubben utover 90 årene. I klubbens spede begynnelse, og i tiden utover går det frem at det også var en stor interesse for utlandet, med en nokså stor bredde i samlerområder. Det kan nærmest leses av protokollen at interessen for utlandet, i klubbarbeidet, har avtatt i takt med at tilbudet av norsk massevarer ble bedre gjennom innkjøpene av lotter.

* Klubben har også vært innom et forsøk på å få etablert en juniorgruppe, men den klarte aldri å få noe skikkelig fotfeste, og den gikk ganske fort inn igjen.

* Det å ha et eget emblem for klubben har vært diskutert helt siden oppstarten. Det ble til slutt fattet vedtak om at klubben skullen ha et emblem hvor luftskipsmasta og luftskip skulle være hovedmotivet. Men bruken av emblemet har aldri blitt konsekvent gjennomført.

* Vi har hatt et nært samarbeid med posten i forbindelse med utgivelse av særkonvolutter og "Frimerkets dag". Vi har også deltatt på endel arrangement i Vadsø i forbindelse med kulturdagene. Da med utstillinger av stempler og motiver fra området. Interessen fra publikum var til tider stor, likevel svært avhengig av plasseringen av vår stand.

* Klubbens siste skudd på stammen er en komplett "Vadsø samling", hvor målet er at samtlige nummer skal ha et pent Vadsøstempel. Dette startet vi opp med i 1997, så vi har et langt stykke igjen før målet er nådd.

Posthistorie og poststempler fra Finnmark fylke
I 1994 ble det utgitt en bok under tittelen "Posthistorie og poststempler fra Finnmark Fylke". Forfatter av dette verket er John Erik Tegler, et arbeidet som det tok 11 år og fullføre.

Denne boken, som er på ca 320 sider, er siden utgivelsen blitt nærmest som et leksikon å regne for de som har Finnmarksstempel som sitt område. I tillegg har den en enorm historisk verdi både for andre filatelister, og personer utenfor det filatelistiske miljøet.

Ideen til dette praktverket ble unnfanget tidlig på 80 tallet, men resultatet ble nok noe helt annet enn det som opprinnelig var meningen. I utgangspunktet skulle det være et "beskjedent" hefte som det skulle arbeides med, og da var målsettingen å katalogisere alle poststeder i Finnmark etter år 1900. Da ideen første gang ble framsatt, var det sannsynligvis fordi John Erik Tegler på eget initiativ var startet opp med dette arbeidet, I den første tiden etter at arbeidet var startet opp, var det nok ingen som hadde forestilt seg et slikt sluttresultat.

I 1985 søkte klubben Norvexfondet om støtte til utgivelsen, og derfra mottok klubben kr. 5.000,- til dette arbeidet.

Verket har høstet stor anerkjennelse også utenfor Finnmark. John Erik Tegler har mottatt følgende utmerkelser for boka:

*Utstillingen "Rana 94" ga litteraturpris og en ærespris.

*Troms Filatelistklubbs Ærespris i 1995

*Sølvmedalje i Nordia 95 i Malmø, oktober 1995

Det at denne boken er tilgjengelig, har ført til en ny giv i klubben. Det er en markert økning i antall deltakere på mdlemsauksjonene, noe som ganske sikkert skyldes interessen for å fylle hullene i stempesamlingen, hos de som samler Finnmark.

Sluttord.
I klubbens 25 årige historie har det til enhver tid vært en formann som i sin periode har satt sin preg på klubben.

Disse er følgende:

1973 - 81 Kjell Johnsen
1982 Magne Skjånes
1983 - 86 Roald Nilsen
1987 og 1989 Ole Morten Fjerdingen
1988 Ragnar Wassvik
1990 - 1996 John Erik Tegler
1997 Martin Pedersen

Dette er navnet på klubbens formenn opp gjennom årene. Men det er et ordtak som sier at " En svale skaper ingen sommer". Klubben har over lang tid hatt en stabil medlemsmasse på ca 30 medlemmer, og av disse har det til enhver tid vært omlagt 15 personer som har vært aktive i møtesammenheng, og dermed lagt grunnlaget for klubbens eksistens.

Av de medlemmene som har vært med å dra lasset er det likevel 3 navn som peker seg ut, og bør nevnes.

Den første er klubbens første nestleder/sekretær Roar Tennås, som med dyktig hånd har skrevet klubbens historie fra 1973 til 1988.

Den andre var også med på oppstarten av klubben, nemlig John Erik Tegler. Boken om poststemplene i Finnmark er omtalt tidligere, og han er nå startet opp med et nytt "hefte" om feltposttjenesten. Foruten disse bidrag, har han sittet 6 år som formann.

Den tredje er klubbens kasserer fra 1980, og mangeårige auksjonarius Knut Følstad. Det må gjøres oppmerksom på at han fortsatt er kasserer, et verv han ifølge revisoren, skjøtter på en utmerket måte.

Disse tre fortjener en ekstra applaus.

Alle vi andre kan fortsatt synes godt om hverandre og nyte hverandres selskap i sosialt samvær.

Lykke til med jubileet!!

Martin Pedersen

Del denne siden